دستمال کاغذی حریر

حریر شما را به دیدن تیزرهای تلویزیونی دعوت می نماید.

این تیزر درخصوص ویروس منحوس کوید19 طراحی و تولید گردید.

این تیزر به مناسبت شصت سالگی دستمال حریر در شهرک سینمایی تولید گردیده است.

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید و از جوایز و آخرین تخفیفات باخبر باشید